Đây là cách thay đổi loại mạng bằng lệnh PowerShell trong hệ điều hành Windows. Trong hệ điều hành Windows, bạn sẽ thấy phân loại kết nối mạng với ba kiểu khác nhau là Public, Private Domain. Điều này cho phép các cấu hình tường lửa khác nhau được áp dụng dựa trên từng loại mạng, ví dụ, cấu hình hạn chế nhất cho kiểu Public và ít hạn chế nhất đối kiểu Domain. Bất cứ khi nào kết nối với một mạng mới lần đầu tiên, bạn sẽ có tùy chọn để lựa chọn giữa Public Network (mạng công cộng) và Private Network (mạng riêng tư) và nếu các dịch vụ Active Directory được tìm thấy trên mạng,  nó sẽ tự động thay đổi thành Domain.

Nếu chỉ là người sử dụng máy tính thông thường, bạn không cần phải sử dụng dòng lệnh nhưng đối với mạng doanh nghiệp, chuyên gia CNTT luôn cần sử dụng các lệnh này.

Để thực hiện thay đổi kiểu mạng sử dụng PowerShell trong Windows 10 hoặc những Hệ điều hành Windows khác, bạn cần khởi chạy Windows PowerShell với quyền administrator và gõ lệnh Get-NetConnectionProfile để lấy thông tin về kiểu mạng hiện tại và thay đổi chúng dựa trên đó nếu cần.

Get-NetConnectionProfile

Lệnh Get-NetConnectionProfile lấy một hồ sơ kết nối được liên kết với một hoặc nhiều mạng vật lý. Dưới đây là một hồ sơ kết nối đại diện cho một kiểu kết nối mạng :

Các giá trị cần quan tâm ở trên :

InterfaceIndex : 13

NetworkCategorty : Private

Để đổi kiểu kết nối, ta sử dụng lệnh Set-NetConnectionProfile trong PowerShell

Change Private to Public Network In Windows 10

Cấu trúc lệnh chuyển từ kiểu mạng Private sang Public :

C:\Windows\system32> Set-NetConnectionProfile -InterfaceIndex 13 -NetworkCategory Public